Integritetspolicy

1. INLEDNING

Netfood inser vikten av att skydda integriteten för dina personuppgifter. Vi har infört strikta policyer och säkerhetsåtgärder för att skydda den information du ger oss.

Syftet med denna integritetspolicy är att du som medlem ska få veta hur Netfood hanterar dina personuppgifter och att du ska kunna känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan genomdriva dessa rättigheter. Genom att prenumerera på våra medlemstjänster bekräftar du att du har läst och förstått innehållet i denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy riktar sig till dig som medlem som tillhör en eller flera av följande kategorier.

  • Medlemmar (om du har prenumererat på ett medlemskap med Netfood)
  • Prenumeranter på nyhetsbrev (om du har anmält dig för att få vårt nyhetsbrev)
  • Köpare (om du har köpt några produkter från Netfood)

2. VEM ANSVARAR FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Det svenska företaget Netfood Sweden  AB, org.nr 559309-6059 ("Netfood", "Vi", "Oss"), är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Netfoods utvalda leverantörer kan behandla dina personuppgifter för Netfoods räkning och i enlighet med Netfoods instruktioner enligt nedan och är därmed behandlare av dina personuppgifter.

Du kan när som helst kontakta Netfood, vänligen hitta våra kontaktuppgifter nedan.

Adress: Netfood Sweden AB, Bodalsvägen 2A, 181 36 Lidingö
Besöksadress: Netfood Sweden AB, Bodalsvägen 2A, 181 36 Lidingö
E-mail: support@netfood.se, tel nr 0708-661577

3. KATEGORIER AV UPPGIFTER SOM BEHANDLAS, SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

Nedan följer en sammanfattning av de kategorier av uppgifter som vi behandlar, syftet med behandlingen av uppgifterna och på vilken rättslig grund vi behandlar dina uppgifter. Vår behandling av dina personuppgifter beror delvis på om du har tecknat medlemskap hos oss eller inte. Behandlingen av våra medlemmars personuppgifter beskrivs i avsnitt 3.1 nedan. Behandlingen av uppgifter i förhållande till personer som prenumererar på vårt nyhetsbrev beskrivs i avsnitt 3.2.

3.1 Medlemmar

När du registrerar dig för att bli medlem samlar Netfood in ditt namn och din e-postadress för att skapa och administrera ditt konto. Dessutom samlas ditt telefonnummer och adress (inklusive gatunamn, postnummer, stad och land) in och lagras för att göra framtida köp snabbare och för att ge dig relevant information om våra produkter. Köphistoriken lagras för att ge dig möjlighet att granska dina köp och returer och för att vi ska kunna skicka relevant information till dig. Din IP-adress och köp- och webbläsarbeteende samlas också in och lagras samt vilka webbplatser eller söktermer som hänvisade dig till Netfoods webbplats och information om hur du interagerar med webbplatsen. Dessa uppgifter behandlas för att kunna skicka information och erbjudanden anpassade efter dina intressen.

Ditt födelsedatum samlas in så att Netfood kan verifiera att du är berättigad till vissa produkter som erbjuds våra medlemmar.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter som medlem är att det är nödvändigt för att uppfylla en avtalsenlig skyldighet, nämligen en tjänst som inkluderar (i) en prenumerationstjänst som ger dig rätt att få alla Netfoods produkterbjudanden, (ii) en smidig beställningsprocess när du köper en produkt online, (iii) så att du kan komma åt och granska tidigare köp och returer och (iv) tillgång till relevant och personlig information om Netfoods produkter.

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter om ditt födelsedatum är att det är nödvändigt för att uppfylla Netfoods rättsliga skyldigheter avseende åldersbegränsningar för vissa produkter.

När du köper en produkt online används ditt namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress och faktureringsadress (inklusive gatunamn, postnummer, stad och land) för att behandla din beställning. Uppgifterna behandlas också så att Netfood kan behandla eventuella returer, utbyten och klagomål samt kommunicera med dig om eventuella frågor eller kommentarer du kan ha angående produkten/produkterna. E-postadressen och telefonnumret samlas in så att vi kan skicka ett e-postmeddelande och/eller ett textmeddelande till dig när produkten/produkterna har anlänt till din upphämtningsplats. Den lagliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att Netfood ska kunna fullgöra sina avtalsenliga åtaganden att leverera köpta produkter till dig.

Din köphistorik lagras också så att Netfood kan behandla eventuella returer, utbyten och klagomål samt kommunicera med dig om eventuella frågor eller kommentarer du kan ha angående produkten/produkterna. Den lagliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning där Netfoods berättigade intresse är att underlätta administrationen av returer, byten och klagomål.

Information om returer lagras också för bokföringsändamål. Detta är baserat på Netfoods juridiska skyldigheter.

Om du väljer att betala din prenumeration och/eller produkt med kreditkort kommer du att tillhandahålla din kreditkortsinformation på vår webbplats för att slutföra ditt köp. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig enligt abonnemangs- och/eller köpeavtalet. Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för detta ändamål.

3.2 Prenumeranter på nyhetsbrev

Om du har prenumererat på våra nyhetsbrev kommer vi att använda ditt namn och din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrevet. Din IP-adress kommer också att samlas in för att skicka marknadsföring baserat på geografisk plats, till exempel land eller stad. Den rättsliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att uppfylla en avtalsenlig skyldighet, nämligen att tillhandahålla nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet skickas till dig tills du avregistrerar dig från tjänsten.

3.3 Anonymiserade uppgifter

Det kan noteras att vi också kan använda anonymiserade data för statistiska ändamål.

4. DELAR Netfood DIN INFORMATION MED ANDRA?

Netfood säljer eller hyr inte ut våra kunders personuppgifter till någon annan enhet.

Netfood kan dela dina uppgifter med utvalda leverantörer som utför funktioner för vår räkning, såsom att uppfylla och leverera beställningar, behandla betalningar, utföra marknadsföringstjänster eller datahantering, för att underhålla vår webbplats, distribuera e-post, skicka ut vårt nyhetsbrev, tillhandahålla kundkommunikation och hantera vår kunddatabas. I den utsträckning det är nödvändigt kan de personuppgifter du lämnar till oss behandlas av dessa tredje parter, enbart på Netfoods vägnar och i enlighet med Netfoods instruktioner till databehandlaren. Vi tillåter inte någon av våra leverantörer att använda dina personuppgifter på något annat sätt.

Om Netfood är föremål för en faktisk eller potentiell sammanslagning eller förvärv eller liknande transaktion, kan vi dela dina uppgifter med potentiella och faktiska köpare och deras finansiella och juridiska rådgivare, förutsatt att sådana tredje parter åtar sig lämplig sekretess.

Netfood kan också lämna ut dina personuppgifter till en offentlig myndighet där Netfood är skyldig att göra det enligt lag. I händelse av att hela eller delar av Netfoods verksamhet säljs kan Netfood överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA UPPGIFTER?

5.1 Allmänt

Netfood förbehåller sig rätten att behålla och behandla personuppgifter så länge som det är nödvändigt i förhållande till de syften för vilka uppgifterna samlades in enligt vad som anges i denna policy.

5.2 Medlemmar

De personuppgifter som samlas in och behandlas för medlemmar enligt avsnitt 3.1 kommer att sparas och behandlas så länge du är medlem. Efter uppsägning av medlemskapet kommer uppgifterna att raderas inom [3 månader]. Din e-post kommer dock att sparas i upp till 12 månader från uppsägning av medlemskapet för direktmarknadsföringsändamål, med förbehåll för din pågående rätt att välja bort. Därefter skall den utgå.

Om du gör ett klagomål kan Netfood spara dina uppgifter, även efter uppsägning av medlemskapet, i den utsträckning som krävs för att hantera klagomålet. Netfood kan också spara reklamationsinformationen som sådan under den återstående perioden under vilken kunden har rätt att göra ett klagomål för att förhindra att en kund lämnar in två klagomål och kompenseras två gånger för samma fel.

Informationen om deklaration för bokföringsändamål ska lagras så länge som lagen kräver enligt tillämplig lag.

5.3 PRENUMERANTER AV NYHETSBREV

De personuppgifter som samlas in och behandlas för personer som prenumererar på nyhetsbrevet, enligt avsnitt 3.2, kommer att sparas och behandlas så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. Informationen kan sparas så länge du inte avregistrerar dig från nyhetsbrevet men inte längre än tre (3) år från prenumerationsdatum, såvida du inte bekräftar att du vill fortsätta få nyhetsbrevet.

6. DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

I detta avsnitt 6 har vi sammanfattat dina registrerades rättigheter att begära åtkomst, portabilitet, rättelse, radering av dina personuppgifter, att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot behandling och din rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Om du vill utöva dina rättigheter, skicka oss ett e-postmeddelande till support@netfood.se. Observera dock att om du vill lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten måste du kontakta myndigheten direkt.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter om dig själv behandlas och, om så är fallet, tillgång till personuppgifterna och information om bland annat syftet med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som berörs, de kategorier av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, och den planerade tidsperiod under vilken personuppgifter kommer att lagras (eller kriterierna för att fastställa detta).

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter om dig själv och att komplettera ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar vår behandling av dina uppgifter, nämligen i följande fall.

  • När det inte längre är nödvändigt för oss att behandla dina uppgifter med hänsyn till de syften för vilka de samlades in.
  • När vår behandling baseras på ditt samtycke och du har återkallat ditt samtycke, och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen av dina uppgifter.
  • När vår behandling av dina uppgifter baseras på en rättslig grund för berättigat intresse och du invänder mot sådan behandling, och det inte finns någon övergripande legitim grund för vår behandling.
  • När du har invänt mot vår behandling av dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
  • När dina personuppgifter har behandlats olagligt.
  • När personuppgifterna måste raderas för att fullgöra en rättslig förpliktelse som gäller för oss.
  • När de personuppgifter som samlas in gäller ett barn (under 13 år) i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster.


Rätt till invändning - direktmarknadsföring

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kommer vi att upphöra med sådan behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Om vår behandling är baserad på ditt samtycke eller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig, har du rätt att begära att de uppgifter som du har lämnat till oss ska lämnas till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har också rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Observera att om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot gällande dataskyddslagar har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller platsen för den påstådda överträdelsen.

7. HUR AVREGISTRERAR JAG MIG FRÅN Netfoods NYHETSBREV OCH E-POSTMEDDELANDEN?

Om du inte längre vill få våra nyhetsbrev eller andra e-postmeddelanden kan du avsluta prenumerationen enligt vad som anges i den specifika kommunikationen, dvs. genom att använda länken för att avsluta prenumerationen som ingår i alla nyhetsbrev och andra e-postmeddelanden. Du kan också kontakta oss på support@netfood.se.

8. ÄR DET OBLIGATORISKT ATT LÄMNA PERSONUPPGIFTER?

Vissa personuppgifter krävs för att du ska få tillgång till vissa tjänster. Till exempel för att ange en prenumeration med Netfood. Tillhandahållandet av obligatoriska uppgifter är nödvändigt för att Netfood ska kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig, till exempel behandla din beställning, för att uppfylla våra juridiska skyldigheter eller uppfylla kontotjänsterna.

9. BARNS INTEGRITET OCH LAGLIG INKÖPSÅLDER

Netfood vill inte samla in personuppgifter från någon under tjugo (20) år.

10. KAKOR (cookies)

Vi använder cookies på vår webbplats. Se vår separata policy för cookies, som du hittar på vår hemsida.

12. ÄNDRINGAR

Netfood förbehåller sig rätten att ibland göra ändringar i vår integritetspolicy eller praxis. Vi kommer att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida, och därför uppmuntrar vi dig att granska denna sida då och då.

Datum för ändring: 24 maj 2023

 

×